شعر مقاومت

رمز قانا
قتل انسان‌ها ندارد افتخار 

قتل انسان‌ها نیارد ایمنی  
قتل انسان‌ها نیاز اهرمن  

   قلب انسان‌ها نیاز ایمنی      

 

قلب انسانها اگر آری به کف

 میتوانی دست یابی بر هدف  

     رای انسانها چو آید در حساب   

    صلح و آرامش در آید از صدف      

 

فلسطین و جام جهانی

 

بنا م خدا  

چشم دنیا به توپ خیره اندرزمین

                                                       درفلسطین زتوپ ،خانه گردد زمین

در زمین چمن ، توپ گل می شود.

                                                       در فلسطین زتوپ ، گل به گل می شود

در زمین چمن،چهره ها شاد شاد

                                                       بهرتشویق تیم جمله در شور و داد

درفلسطین زتوپ خانمانی به باد

                                                       رفته و می زنند بهر امداد ،داد

گوش دنیا پر است چون زبانگ نشاط

                                                       بانگ امدادشان،گم شود در نشاط

چون به پایان رسد این تب فوتبال

                                                      غزّه و دولتش،گرچه شد پایما ل

همچو ققنوس باز سر بر آرد ز دود

                                                      سنگ وصبر و جهاد،رمز این کار بود

 

فلسطین

 

       
شیوخ عرب مست از پول نفت 
فلسطین برفته ست از یادشان 
ز لبنان مظلوم نارند یاد 

نه بر گوششان بانگ الغوثشان

قانا=کربلا

 

                                 بنام خدا

 


بار دیگر کربلا تکرار شد

 

بار دیگر شمر در کشتار شد

 

بار دیگرریخت خون مسلمین

 

سرخ شد از خونشان روی زمین

 

شمر امروزی بسی خونریزتر

 

در قساوت هست از او پیشتر

 

کشت در یک لحظه او جمعی زیاد

 

تا شود خرسند از او ابن زیاد

 

کودک و بیمار وزن را کشت او

 

شمر هم مبهوت کار زشت او

 

شمر امروزی بود اولمرت رند

 

بوش می باشد یزید و رایس هند

 

کربلا ،قانا ،حسن باشد حسین(ع)

 

هست یار او خداوند حسین

 

ای خداوند کریم چاره ساز

 

فتح حزب الله را تکمیل ساز

 

ای خدا تعجیل فرما در ظهور

 

تا جهان گردد ز مهدی (عج) پر ز نور

 

تا به پا سازد بساط عدل و داد

 

ریشه کن بنماید از عالم فساد

/ 0 نظر / 10 بازدید