موسسه گفتگوی ادیان؛مقالات

پژوهش

 

پسح: جشن بهار کلیمیان

آموزش و پرورش نزد ایرانیان یهودى

نگاهی به آداب عزاداری در یهود

ضرورت‌ها و الزامات ترجمه تازه کتاب مقدس

موسیقی باستانی یهود

منجی در ادیان

سرگذشت کتاب مقدس

جشن روشنایی "حنوکا" و فلسفه پیدایش

پایگاه فرهنگی یهودیان در ایران باستان

قرائتی «مثبت» از کتاب ایوب در وضعیت خاص افراد مبتلا به ویروس HIV و بیماری ایدز در افریقای جنوبی

روزه و روزه‌داری در ادیان الهی ـ یهودیت

هویت زن در ادیان

خیریه در یهود

ازدواج از دیدگاه سه دین بزرگ الهى

یهود و ایرانیان یهودی

اعیاد یهود

 

سخنرانی

 

تاریخچه شکل گیری عبادات یهود

سخنرانی دکتر یونس حمامی لاله زار نماینده کلیمیان درباره ارزش های مشترک میان ادیان

قبول این اصل یا اصول که بین معتقدان به ادیان الهی ارزش های مشترکی وجود دارد که براساس آن م یتوان بحث و گفتگو کرد یکی از مهمترین شرایط رسیدن به تفاهم و گذر از شرایط نفاق ، رودررویی و جنگ و ستیز است.
رسیدن به این تفاهم که می توانیم یکدیگر را تحمل کنیم و حر فهای یکدیگر را بشنویم و از وجود ارز شهای مشترک بین خود آگاهی پیدا کنیم بی آن که لزوماً خود را بر حق و دیگران را باطل تصور کنیم سنگ بنای تلاش مشترک معتقدان ادیان الهی برای ساخت دنیای بهتری م یباشد. متأسفانه حافظه تاریخ انباشته از نابردباری و عدم تحمل بین مردمانی است که در واقع ارزش های مشترک در زندگی فردی و اجتماعی م یتوانست امکان زندگی مسالم تآمیز بین آنها را فراهم نماید.

متن کامل

سخنرانی پرفسور وینسنت برومر دوستی با خدا و سنت های ابراهیمی 

 

 

فرزندان ابراهیم

چنان‌که ابراهیم به خدا ایمان داشت و برای او عدالت محسوب شد. پس آگاهید که اهل ایمان، فرزندان ابراهیم هستند... بنابراین اهل ایمان، با ابراهیم ایمان دار برکت می‌یابند. (رساله پولس رسول به غلاطیان،9و 7-6: 3)
در گذر تاریخ فرزندان ابراهیم، به سه سنت متفاوت تقسیم شدند: یهودیت، مسیحیت و اسلام.
متن کامل

 

گفتگو

 

مهندس آرش آبایی 

دعا برای ظهور ماشیح (منجی جهان) در نمازهای سه‌گانه یهود جای دارد

/ 0 نظر / 8 بازدید