معروف یاران؛امرو نهی ها در تلمود

نهی از بی‌حرمتی به نام خداوند

بنا به فرمان سوم از ده فرمان، (2) از بی‌حرمتی بنام مقدس خداوند احتراز شود و نام او تعالی، بیهوده بر زبان نیاید تسمیه‌های گوناگونی برای خداوند معمول شده است که از همه عادی تر«آن که سخن گفت و جهان به وجود آمد» و «آفریدگار» است.
صفحه27

نمونه‌ای از نهی منکر توسط ابراهیم:

درباره این مکاشفه ابراهیم، دو روایت در دست است. بنا به یک روایت، هنگامی که ابراهیم علیه بت‌پرستی قیام کرد، پدرش او را به نزد نمرود پادشاه وقت برد و نمرود به ابراهیم گفت که چون نمی‌خواهد بت‌ها را پرستش کند پس آتش را عبادت کند، و در نتیجه آن این بحث میان آن دو در گرفت:«ابراهیم به او گفت، پس آب را پرستش کن. ابراهیم پاس داد: اگر چنین باشد، نیکوتر آن است که ابر را عبات کنیم که آب را در خود حمل می‌کند، «نمرود» گفت: پس ابر را پرستش کن، ابراهیم در جواب گفت: اگر چنین است پس به جا است که باد را عبادت کنیم، زیرا که ابر را پراکنده می‌سازد. نمرود گفت: پس باد را پرستش کن، ابراهیم گفت: پس بهتر آن است که به عبادت انسان که باد را درخود حمل می‌کند بپردازیم».(برشیت ربا 38/13 )
صفحه 28

احترام به پدر و مادر نهی از قتل، زنا و دزدی

خداوند در تورات فرموده است، پدر و مادر خود را احترام نما، قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، علیه هم  نوع خود شهادت دروغ مده. به هیچ چیز که متعلق به همنوعت باشد طمع مکن، هیچ کس یکی از این فرامین الهی را نقض نمی‌کند مگر اینکه منکر اصل آنها (یعنی خدایی که آنها را امر فرموده است) شود و هیچ کس مرتکب گناهی نمی‌شود، مگر آنکه نخست خدایی را که منع کرده است، منکر شود».
صفحه30

متن کامل...

/ 0 نظر / 11 بازدید